...

Oncocare- המרכז לרפואה אונקולוגית

על הטיפול ב Oncocare- המרכז לרפואה אונקולוגית

במרכז לרפואה כירורגית סרגי'קר, צוות מומחים לביצוע מגוון ניתוחים טיפוליים בגידולים סרטניים.אנו מטפלים בסרטן המעי הדק והמעי הגס, ניתוחי כבד, סרטן החלחולת רקטום, סרטן ריאות גרורתי, סרטן הקיבה והושט, סרטן השד, מלנומה, סרקומה וממאירויות חלל הצפק.

במרכז SurgiCare™ יטופל החולה על ידי רופאים המומחים לעומק במחלה ממנה הוא סובל והיכולים להציע מספר חלופות טיפוליות תוך כדי דיון מעמיק בצורת שילובם, יתרונותיהם והסיכונים הטמונים בהם. צוות היחידה מעמיד את החולה וצרכיו במרכז התוכנית הטיפולית ושם לעצמו למטרה לשלב טיפולים קיימים בטיפולים חדשניים.

הטיפול המודרני בגידולים סרטניים מתבסס על צוותים מתחומי התמחות שונים המתכננים ונותנים טיפול רב-תחומי לחולה הסרטן.
במחלות רבות מטשטש ההבדל בין הכירורג לאונקולוג בעיקר במחלות גרורתיות בהן נדרש שיתוף פעולה הדוק ואף טיפול סימולטאני של צוותים מדיספלינות שונות.

נגן וידאו

צוות הרופאים המומחים של surgicare

הרופאים המרכז לרפואה כירורגית סרג׳יקר הינם מומחים בעלי שם, ידע ועתירי ניסיון בתחומי הכירורגיה השונים. כירורגית ושט, כבד-לבלב , אונקולוגיה של מערכת העיכול, כירורגית שד ותחום הבריאטריה - השמנת יתר המציעה את כל האפשרויות הטיפוליות בנושא החל מדיאטה ועד הניתוחים המורכבים ביותר כולל טיפול במקרים בהם ניתוחים אחרים כשלו . כל הרופאים בסרג׳יקר הנושאים בתפקידים ותחומי ניהול במרכזים הרפואיים הגדולים בארץ. בסרג׳יקר פועלים הרופאים בשיתוף פעולה מקצועי, קליני, תוך התיעצויות ודיונים קלינים ובהתאם לצורך מקבלים החלטות משותפות.

על המרכז והכלים המקצועיים העומדים לרשותו

רופאי המרכז לרפואה כירורגית סרג׳יקר הינם מומחים בעלי שם, ידע ועתירי ניסיון בתחומי הכירורגיה השונים. כירורגית ושט, כבד-לבלב , אונקולוגיה של מערכת העיכול, כירורגית שד ותחום הבריאטריה - השמנת יתר המציעה את כל האפשרויות הטיפוליות בנושא החל מדיאטה ועד הניתוחים המורכבים ביותר כולל טיפול במקרים בהם ניתוחים אחרים כשלו . כל הרופאים בסרג׳יקר הנושאים בתפקידים ותחומי ניהול במרכזים הרפואיים הגדולים בארץ. בסרג׳יקר פועלים הרופאים בשיתוף פעולה מקצועי, קליני, תוך התיעצויות ודיונים קלינים. בהתאם לצורך מקבלים החלטות משותפות.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.